Dileka Thailand โทร. 0-7532-3169    
ดิเลกะ ช่วยลดปริมาณการใช้ผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนงานบริการต่าง ๆ ได้ถึงครึ่งหนึ่ง
ดิเลกะ จะทำงานต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดชั้นฟิล์มชีวภาพและลดกระบวนการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจน (กระบวนการออกซิเดชั่น) ในท่อน้ำ นอกจากนี้ยังช่วยลดการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียลีเจียนเนลล่า (Legionella) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบ
ดิเลกะ อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าจากอินฟราเรดและอิเล็กตรอนสำหรับน้ำ โดยเทคโนโลยีญี่ปุ่นที่ได้รับการพัฒนามากว่า 25 ปี
ดิเลกะ ช่วยลดการก่อตัวของหินปูนในผนังท่อหรือในเครื่องจักร
ดิเลกะ เป็นกุญแจสำคัญในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดิเลกะ สำหรับสวน ไร่ นา จะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ, ปุ๋ย, และผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างน้อย 20 %
ดิเลกะ ช่วยเพิ่มปัจจัยการขยายพันธุ์ผลผลิตอย่างเป็นธรรมชาติ
DILEKATHAILAND.COM       ดิเลกะ มีลักษณะเป็นท่อที่มีความยาวแตกต่างไป ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำที่ผ่านเข้าไปบำบัด เมื่อน้ำผ่านเข้าไป จะไหลวนอยู่ภายในท่อหลายรอบ โดยเริ่มไหลแบบราบเรียบสม่ำเสมอจนกระทั่งไหลแบบหมุนวน ซึ่งกระบวนการที่กล่าวมานี้จะทำให้เกิดการยุบตัวของมวลน้ำ และสร้างฟองอากาศที่มีขนาดเล็กมากขึ้นมา ในขณะเดียวกันก็จะรับเอาคลื่นอินฟาเรดที่ถูกผลิตโดยวัสดุเซรามิกชนิดพิเศษ ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง  คลื่นเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับคลื่นที่ผลิตขึ้นเองตามธรรมชาติ ผลที่ตามมาหลังจากที่น้ำมีการหมุนวน ร่วมกับการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือน้ำจะปั่นอย่างุรนแรง และมีการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายก็คือน้ำที่มีสมบัติทางกายภาพแบบใหม่